top of page

PRIVACYVERKLARING WEBSITE CHEMIE EN BOUW

Welkom op www.chemie-en-bouw.be, de website die u wordt ter beschikking gesteld door Chemie en Bouw bvba.

Chemie en Bouw bvba, gevestigd aan begoniastraat 28, 9810 Eke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn de volgende :
www.chemie-en-bouw.be
Begoniastraat 28

9810 Eke-Nazareth
Tel: +32 9 385 57 45
Fax: +32 9 385 59 45
E-mail: admin@chemie-en-bouw.be

Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Chemie en Bouw bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt per email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u ons een email verzendt :
- Email adres
- Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons overmaakt in uw bericht.
Ingevolge uw gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens :
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen, dewelke u eveneens op onze website vindt.


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via onze website geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet gericht tot personen jonger dan 16 jaar en Chemie en Bouw bvba heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@chemie-en-bouw.be, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chemie en Bouw bvba verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email om adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek, via email of indien nodig telefonisch.

Door het vrijwillige overmaken van deze gegevens geeft u uw toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op de behandeling van uw vraag of verzoek en u te kunnen informeren over onze diensten.

Chemie en Bouw bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor fiscale redenen.

Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd.


 

Geautomatiseerde besluitvorming

Chemie en Bouw bvba neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Chemie en Bouw bvba) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens verkregen via de website zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en dit voor een duur van maximaal 5 jaar, zulks voor zover Chemie en Bouw bvba niet wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag.

Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chemie en Bouw bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chemie en Bouw bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@chemie-en-bouw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chemie en Bouw bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chemie en Bouw bvba neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via admin@chemie-en-bouw.be.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uw verzoek te kunnen inwilligen of op uw vraag te kunnen beantwoorden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer Chemie en Bouw bvba uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Chemie en Bouw bvba het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

bottom of page