top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

Onze offertes en tarieven worden vrijblijvend afgegeven en kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. De tarieven zijn exclusief B.T.W. of andere taksen en franco magazijn, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 2

De ontvangen bestellingen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van onze agenten, vertegenwoordigers of andere personeelsleden, verbinden ons pas na een schriftelijke bevestiging door het orgaan dat bevoegd is om ons te verbinden.

Artikel 3

De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en aan de voorwaarden zoals die van kracht zijn op de datum van de aanvaarding van de bestellingen. Wij behouden ons evenwel het recht voor elke prijsverhoging automatisch door te factureren wanneer deze het gevolg is van een prijsverhoging toegepast door de fabrikant van de te leveren producten.

Artikel 4

Leveringstermijnen: Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichtingen en kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens late verzending/levering. Achterstal in het nakomen van de leveringstermijnen geeft geen reden tot weigering van de bestelde goederen. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, oproer, gebrek aan grondstoffen en of vervoersmogelijkheden ontslaan ons van iedere verantwoordelijkheid.

 

Artikel 5

Klachten: klachten of bezwaren dienen ons binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen komen. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel worden aanvaard wanneer controle bij het lossen zelf gedaan wordt. Bij afhaling van goederen dient het nazicht door de afhaler gedaan te worden voor het verlaten van ons bedrijfs/laadruimte. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde/afgehaalde goederen te verdagen.

Artikel 6

Teruggave van goederen: In principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen, geschiedt dit alleen voor ongebruikte, fris gebleven materialen. Deze terugname zal slechts gedaan worden tegen 80% van de waarde. De kosten voor terugname worden aangerekend.

Artikel 7

Elke annulering van een bestelling of orderbevestiging dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijk aanvaarding door de verkoper. In geval  van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

Artikel 8

Al onze facturen zijn steeds betaalbaar te Eke, tenzij anders vermeld staat op de factuur. Wissels of andere betalingsovereenkomsten zullen niet aanzien worden als een afwijking dienaangaande.

Artikel 9

Producten/goederen op maat/kleuren : worden enkel uitgevoerd na schriftelijke opdracht, en dienen afgehaald uiterlijk binnen de 14 dagen na verwittiging. Deze niet afgehaalde goederen worden gefactureerd aan de vooropgestelde prijs.

Artikel 10

Onze prijzen zijn gesteld voor betaling netto en zonder korting dertig dagen na factuurdatum. Er wordt geen korting voor contant toegestaan tenzij anders vermeld op de factuur.

Artikel 11

Op facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest van 10% vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 euro aangerekend, ten titel van conventioneel strafbeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar. De gerechtskosten zijn niet in dit bedrag begrepen. Bij niet betaling van een factuur worden alle schuldvorderingen opeisbaar en kan contante betaling bij levering gevraagd worden.

Artikel 12

De levering van de koopwaar geschiedt op de camion, gebracht vóór de werf of verblijfplaats van de koper. Het lossen van de koopwaar is ten laste van de koper. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzoek van de klant kan er op de werf gelost worden. Wanneer de werf door slechte weersomstandigheden of andere oorzaken moeilijk kan betreden worden dan kan de verkoper niet verplicht worden om op de werf te lossen. Indien de koper toch verzoekt om op de werf te lossen dan is hij alleen verantwoordelijk voor eventuele schade aan voetpaden, bermen en ondergrondse infrastructuur zoals afwateringsbuizen en putten.

 

Artikel 13

Bij vertraging van de levering heeft de koper geen recht op schadevergoeding of vernietiging van de bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.

 

Artikel 14

Alleen huidige verkoopsvoorwaarden zijn bindend tussen partijen en er kan slechts van worden afgeweken door bijzondere schriftelijke overeenkomst.

Artikel 15

Leeggoed moet door eigen zorgen van de koper teruggebracht worden. Enkel leeggoed die door onze firma is aangerekend zal door onze firma ook worden terugbetaald. Het aangerekende leeggoed moet in goede staat binnen de 6 maand door de koper worden teruggebracht anders wordt de waarborg niet terugbetaald.

Artikel 16

Verkochte afhalingen en leveringen worden niet teruggenomen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 17

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Huidige algemene voorwaarden zijn opgemaakt en onderworpen aan het Belgisch Recht.

Artikel 18

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door het arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoogd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20, te 8200 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt hiermee alle strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 19

Huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn toepasselijk op handelaars als niet handelaars.

bottom of page